Impresszum

Home/Impresszum

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 • Cég név: ARTDENTIST Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Adószám: 25460559-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-276465
 • Székhely: 1165 Budapest, Nógrácverőce út 31.
 • Telefonszám: +36-30-519-7820
 • E-mail-cím: artdent@artdent.hu
 • Weboldal: www.artdent.hu

A WEBOLDALT KÉSZÍTETTE

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

 • Cégnév: BlazeArts Kft.
 • Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
 • Cégjegyzékszám: 03-09-109150
 • Adószám: 12539833-2-03
 • Weboldal: https://www.forpsi.hu/

2. MEGHATÁROZÁSOK

Az alábbi Szabályzatban nagy betűkkel írt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

2.1. Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást végző jogi személy.

2.2. Felhasználó: minden olyan személy, aki a weboldalt, vagy a weboldalon elérhető szolgáltatásokat bármilyen módon igénybe veszi.

3. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2. A jelen Szabályzat 2016. március 4-től hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

3.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

4. FELELŐSSÉG KIZÁRÁS

4.1. Szolgáltató kijelenti, hogy törekszik az artdent.hu weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért nem vállal felelősséget.

4.2. Szolgáltató hangsúlyozza, hogy az artdent.hu weboldal használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.

4.3. Szolgáltató a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

4.4. Előfordulhat, hogy az artdent.hu weboldalon Szolgáltató akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért Szolgáltató semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő tartalom pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, az elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

4.5. A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, Szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

4.6. Szolgáltató nem garantálja az weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy Szolgáltató nem felelős a Felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

5. SZERZŐI JOGOK

Azzal, hogy Ön használja a weboldalt automatikusan elfogadja az alábbi feltételeket, 

A weboldalon található tartalom az Artdentist Kft. (1165 Budapest, Nógrádverőce út 31, Cgt. 01-09-276465) kizárólagos szellemi tulajdona.

A weboldaltulajdonos (Artdentist KFT) minden jogot fenntart, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatban. A weboldaltulajdonos (Artdentist KFT) előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal bármely részének vagy elemének (szövegek, képek, animációk, video-anyagok, programok stb.) felhasználása vagy továbbértékesítése. 

A weboldal tartalmának teljes egészében reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely rész kivágni, a megcsonkított részt a nyilvánosságra hozni – ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt -,merevlemezen  tárolni, vagy ki nyomtatni tilos. 

A weboldal tükrözése azaz technikai művelet segítségével újraközvetíteni még változatlan formában is Tilos!

A weboldalon közölt információk,tartalmak jogosulatlan felhasználása büntető- és polgári jogi következményekkel járhat. A weboldaltulajdonos kezdeményezheti a jogsértő magatartás  abbahagyását és a károk megtérítését.

A weboldalról híreket / értesüléseket  átlinkelni / átmásolni / átvenni csak a csak úgy lehet, hogy az átvevő  a tulajdonostól (Artdentist Kft )írásos hozzájárulást kap és utána egyértelműen feltünteti, hogy az információ a weboldalról származik illetve nem változtat annak tartalmán.  Szolgáltató logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes  írásos engedély alapján lehetséges.

Az artdent.hu domain név és logó szerzői jogi és védjegyjogi védelmet élvez, felhasználása kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Tulajdonost(Artdentist Kft.) kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 1000 Euro, illetve szavanként  300 Euro. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek költségét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.