Adatvédelmi tájékoztató

Home/Adatvédelmi tájékoztató

A ARTDENTIST Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1165 Budapest, Nógrácverőce út 31.; a továbbiakban Társaság) „AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)” alapján (a továbbiakban RENDELET) a Társaság legfőbb szerve által meghozott 2/2018. (05.24.) szám alatti határozattal elfogadta, és 2018. május 25. napján hatályba lépteti az alábbi adatkezelési tájékoztatót, amely a Társaság legfőbb szerve által 1/2018. (05.24.) szám alatti határozattal elfogadott adatkezelési szabályzaton alapul.

ADATKEZELŐ

 • Cég név: ARTDENTIST Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Adószám: 25460559-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-276465
 • Székhely: 1165 Budapest, Nógrácverőce út 31.
 • Telefonszám: +36-30-519-7820
 • E-mail-cím: artdent@artdent.hu
 • Weboldal: artdent.hu

ADATFELDOLGOZÓK

Fogtechnikai labor

 • Cég név: Dent Guide Fogászati Kft.
 • Adószám: 25488892-1-13
 • Székhely: 2000 Szentendre Erdész köz 14.

Tárhelyszolgáltató

 • Cégnév: BlazeArts Kft.
 • Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
 • Cégjegyzékszám: 03-09-109150
 • Adószám: 12539833-2-03
 • Weboldal: https://www.forpsi.hu/

Marketingszoftver

Jelen adatkezelési tájékoztató közzétételre kerül a Társaságunk honlapján, www.artdent.hu weboldalon, továbbá a Társaságunk ügyfélkapcsolatra nyitott 1027 Budapest, Margit körút 1. szám alatt található rendelőjében.

A RENDELET a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg, a rendelet a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait és különösen a személyes adatok védelméhez való jogukat védi.

A rendeletet kell alkalmazni a személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon történő kezelésére, valamint azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált módon történő kezelésére, amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket egy nyilvántartási rendszer részévé kívánnak tenni.

A rendeletet kell alkalmazni a személyes adatoknak az Unióban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelők vagy adatfeldolgozók tevékenységeivel összefüggésben végzett kezelésére, függetlenül attól, hogy az adatkezelés az Unió területén történik vagy nem.

A rendeletet kell alkalmazni az Unióban tartózkodó érintettek személyes adatainak az Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó által végzett kezelésére, ha az adatkezelési tevékenységek:

 1. áruknak vagy szolgáltatásoknak az Unióban tartózkodó érintettek számára történő nyújtásához kapcsolódnak, függetlenül attól, hogy az érintettnek fizetnie kell-e azokért; vagy
 2. az érintettek viselkedésének megfigyeléséhez kapcsolódnak, feltéve hogy az Unió területén belül tanúsított viselkedésükről van szó.

A rendeletet kell alkalmazni a személyes adatoknak a nem az Unióban, hanem olyan helyen tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő által végzett kezelésére, ahol a nemzetközi közjog értelmében valamely tagállam joga alkalmazandó. A Társaság kijelenti, hogy harmadik országba jelen rendelet hatálya alá tartozó adatokat nem továbbít.

I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

,,tevékenységi központ”:

 1. az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;
 2. az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;

„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

„kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ.

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 1. az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 2. az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 3. panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

 1. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
 2. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

„releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

II. ALAPELVEK

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
 3. statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 7. Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

III. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a rendelet szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

 1. tájékoztatás az adatkezelés megkezdésekor: az adatkezelő és képviselője neve és elérhetőségei, ha van, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, az adatkezelés célja és jogalapja, az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei, érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetén a jogos érdek megnevezése, adatfelvételnél a személyes adatok kategóriái és azok forrása, az automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos információk, adattovábbítás esetén címzettek, címzettek kategóriái, harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák, a tárolás időtartama, szempontjai, az érintett jogai, hatósághoz fordulás joga,
 2. az érintett hozzáférési joga: jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: személyes adatok másolata, adatkezelés célja, adatok kategóriái, automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok, adatátvételnél a forrásra vonatkozó információk, címzettek, akik részére az adatokat közölték, vagy közölni fogják, harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák, tárolás időtartama, annak szempontjai, érintett jogai, hatósághoz fordulás joga
 3. helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére, amely joga ingyenesen gyakorolható
 4. törléshez való jog (az elfeledtetéséhez való jog): az érintett jogosult, az adatkezelő pedig köteles a törlésre amennyiben az adatkezelésre már nincs szükség, az érintett visszavonja a hozzájárulását és nincs más jogalap, tiltakozás esetén, amennyiben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, jogellenes adatkezelés esetén, jogi kötelezettség teljesítéséhez. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az adatot és azt törölni köteles, ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket, a szóban forgó linkek, másolatok és másodpéldányok törlése kapcsán
 5. az adatkezelés korlátozásához való jog: az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéshez vagy védelméhez, az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és az adatkezelő még vizsgálódik
 6. az adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, jogosult más adatkezelőhöz továbbítani, kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz, ha ez technikailag megvalósítható
 7. automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos jogok: az érintett joga, hogy ne terjedjen ki rá kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve ha az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, jogszabály lehetővé teszi, az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul
 8. tiltakozáshoz való jog: az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen, a közhatalmi és közérdekű, az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében, közvetlen üzletszerzési vél esetén, közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás esetében. Az adatkezelést meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű jogos indokok és jogi igények érvényesítése esetén

IV. ADATKEZELÉSEK

1/ weboldalhoz kapcsolódó adatkezelés

Amennyiben weboldalunkon keresztül kapcsolatba kíván lépni velünk, az alábbi adatok megadása szükséges, amely a RENDELET alapján személyes adatnak minősül, amely személyes adatok kezelésére a kapcsolatfelvételhez, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges. Tájékoztatom, hogy fenti személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg az érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvétel célja lezárul, ezután fenti adatai megsemmisítésre kerülnek. Amennyiben a későbbiekben kezelés történik, úgy adatai további tárolása a kezelés megkezdéséhez szükséges szerződésben foglaltak szerint történik.

Tájékoztatom, hogy a fentiek szerinti adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, a fenti adatok közlése nélkül weboldalunkon keresztül történő kapcsolatfelvétel eredménytelen, tájékoztatást nem áll módunkban adni.

személyes adat: név, email cím, telefonszám, IP cím

adatkezelés célja: kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz szükséges, IP cím esetében a technikai műveletek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges

adatkezelés időtartama: amikor a kapcsolatfelvétel célja lezárul

adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Tájékoztatom, hogy weboldalunk biztonsági cookie-kat használ, amely azonban személyes adatot nem kezel, így az érintettől hozzájárulás nem szükséges, tekintettel arra, hogy annak kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás. Tájékoztatom, hogy az Eszközök/Beállítások menüpont alatt lehetősége van a cookie-k törlésére, az Adatvédelem beállítás alatt.

Tájékoztatom, hogy a webhelyet adatkezelő maga üzemelteti. Tájékoztatom, hogy a weboldal tárhely szolgáltatót vesz igénybe, amely a RENDELET alapján adatfeldolgozónak minősül:

 • Cégnév: BlazeArts Kft.
 • Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
 • Cégjegyzékszám: 03-09-109150
 • Adószám: 12539833-2-03
 • Weboldal: https://www.forpsi.hu/
 • Email cím: info@forpsi.hu

A tárhely szolgáltató az érintett által megadott valamennyi személyes adat kezelésére jogosult, valamennyi érintett vonatkozásában, amelynek célja a weboldal megfelelő működtetése, továbbá az érintettek részére történő elérhetővé tétel. Tájékoztatom, hogy az adatkezelés a szolgáltatóval kötött megállapodás megszűntéig, vagy addig tart, amíg az érintett törlési kérelmet terjeszt elő az adatkezelő, vagy az adatfeldolgozó irányába. Az adatfeldolgozás jogalapja az érintett hozzájárulása, továbbá az Infotv. és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény vonatkozó rendelkezései.

személyes adat: a weboldalon megadott valamennyi személyes adata

adatkezelés célja: a weboldal üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges

adatkezelés időtartama: a szolgáltatóval kötött szerződés megszűnte

adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Adatkezeléssel kapcsolatos jogait jelen tájékoztató V. és VI. pontja tartalmazza.

2/ kamerahasználat

Az adatkezelés célja a Társaság által a telephelyén üzemeltetett rendelőben található berendezés, bútorzat és fogtechnikai eszközök vagyonvédelme, az orvosi kezelések minőségbiztosítása. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a kamerarendszerrel kép- és hangrögzítést nem végez. Az ARTDENTIST Kft. a rendelőben található helyiségek közül felvételt csak annyiban és olyan módon készít, amely nem ellentétes a NAIH ajánlásában és a vonatkozó törvényben foglaltakkal. A felvételekhez kizárólag Dr. Varajti Artúr fér hozzá, azt harmadik személy részére nem továbbítja, és más hozzáférését nem biztosítja. Az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul az adatkezelés.

Az ARTDENTIST Kft. a kamerával történő megfigyelés során az érintettek arcképmását és hangját kezeli. Az elhelyezett kamerák olyan minőségű felvétel készítésére alkalmasak, amely lehetővé a résztvevők egyedi azonosítását. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvényi felhatalmazása. Az adatkezelés körülményeit és feltételeit az Infotv. rendelkezései határozzák meg.

Az ARTDENTIST Kft. kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a kamerák által készített felvételeken szereplő személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, rögzítés, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az ARTDENTIST Kft. gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalókat megfelelően tájékoztatta az adatvédelmi követelményekről.

személyes adat: az érintett képmása és hangja

adatkezelés célja: vagyonvédelmi cél, minőségbiztosítás

adatkezelés időtartama: felvétel rögzítése nem történik

adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Adatkezelő:

 • Cég név: ARTDENTIST Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Adószám: 25460559-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-276465
 • Székhely: 1165 Budapest, Nógrácverőce út 31.
 • Telefonszám: +36-30-519-7820
 • E-mail-cím: artdent@artdent.hu
 • Weboldal: artdent.hu

Adatkezeléssel kapcsolatos jogait jelen tájékoztató V. és VI. pontja tartalmazza.

3/ személyes és különleges adatok kezelése

Tájékoztatom, hogy a RENDELET értelmében adatkezelő személyes és különleges adatnak minősülő adatokat kezel akkor, amikor fogászati tevékenységének ellátása érdekében egészségügyi adatait kezeli. Ennek keretében kezeli valamennyi személyes adatát, továbbá fogászati kezeléssel összefüggésbe hozható kórelőzményét.

Az adatkezelés jogalapja az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről, továbbá az Infotv. törvényi felhatalmazása, továbbá az érintett hozzájárulása, az adatfelvételt követően az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény szerint minimum 30 év időtartamban történik.

Ahhoz, hogy rendelőnkben egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosult legyen az érintett, élete, testi épségének védelme érdekében elengedhetetlen az, hogy egészségügyi adatait adatkezelő kezelje, nyilván tartsa. A kezelés megkezdése előtt érintett által kötelezően kitöltendő kezelőlap szolgál arra, hogy a kezelést végző orvos meggyőződhessen minden olyan egészségügyi adatról – amely a különleges adatokon túlmenően magában foglalja személyes adatok kezelését is, a páciens beazonosíthatósága érdekében -, amely az adott kezelés érdekében szükséges, továbbá a kezelés kockázata csökkenthető, megszüntethető legyen (allergiás reakciók stb.).

Adatkezelő kijelenti, hogy jelen adatokat papír alapon, illetve elkülönült elektronikus rendszer formájában kezeli, ahhoz hozzáférést csakis a Társaság munkavállalójaként dolgozó kijelölt adatfeldolgozó részére biztosít. Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy különleges adatnak minősülő adatait akkor továbbítja harmadik személy részére, amennyiben a kezelés során fogtechnikus igénybevételére van szükség.

személyes és különleges adat: az érintett valamennyi személyes adata, valamint a kezelésekkel összefüggésben elengedhetetlenül szükséges egészségügyi adata

adatkezelés célja: vagyonvédelmi célú és szempontú objektum megfigyelés, amely nem érinti a kezeléseket

adatkezelés időtartama: 1 év

adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Adatfeldolgozó:

 • Cég név: ARTDENTIST Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Adószám: 25460559-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-276465
 • Székhely: 1165 Budapest, Nógrácverőce út 31.
 • Telefonszám: +36-30-519-7820
 • E-mail-cím: artdent@artdent.hu
 • Weboldal: artdent.hu

Adatkezelő tájékoztatja érintettet, hogy amennyiben fertőző betegséget észlel, úgy törvényi felhatalmazás és kötelezés alapján továbbítja az érintett egészségügyi és személyazonosító adatait az államigazgatási szervek felé.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogait jelen tájékoztató V. és VI. pontja tartalmazza.

4/ szerződésen alapuló gazdasági eseményről kiállított számviteli kötelezettség teljesítése

Tájékoztatom, hogy Társaságunk a vonatkozó jogszabályok alapján kettős könyvvitelre kötelezett gazdasági társaság. Ennek alapján könyvelési tevékenység ellátására engedéllyel rendelkező könyvelőt, gazdasági társaságot köteles megbízni könyvviteli tevékenység ellátására. Annak érdekében, hogy Társaságunk a Számvitelről szóló törvény, továbbá az Általános forgalmi adóról szóló törvény és az Adózás rendjéről szóló törvény szerinti, adott gazdasági eseményről számla kiállítási kötelezettségét, továbbá a törvény szerinti bevallási kötelezettségét teljesíthesse, a RENDELET szerinti személyes adatot köteles továbbítani a könyveléssel megbízott gazdasági társaság részére, amely jelen esetben adatfeldolgozónak minősül.

személyes adat: az érintett valamennyi személyes adata, amelyet a hatályos jogszabályok a szigorú számadású, „számla” elnevezésű dokumentumon szerepeltetni köteles (név, lakcím)

adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettségek teljesítése

adatkezelés időtartama: 8 év

adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, jogszabály felhatalmazása

5/ Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket – akár postai úton is – az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a:

 • a hírlevél alján elhelyezett link segítségével vagy
 • küldd egy email-t az artden@artdent.hu email címre vagy
 • küldd egy levelet a 1165 Budapest, Nógrácverőce út 31. címre

V. TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSRŐL, PANASZKEZELÉSRŐL

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az érintett részére nyújtandó információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy a tervezett adatkezelésről az érintett jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában kapjon általános tájékoztatást. Az elektronikusan megjelenített ikonoknak géppel olvashatónak kell lenniük.

A Társaság 3/2018. (05.24.) szám alatti alapítói határozatában Dr. Varajti Artúr (telefonszám: +36 20 218 5343), mint adatkezelőt jelölte ki az érintettekkel kapcsolatos kapcsolattartásra.

Panaszkezelésünkhöz az érintett részéről az alábbi adatok megadása szükséges, amely adatok kizárólag az érintett beazonosítását, továbbá a kapcsolattartást szolgálja.

 • név, cím, telefonszám, email cím, panasz leírása

Társaságunk tájékoztatja Önt, hogy amennyiben Társaságunk által jogellenes adatkezelést tapasztal, úgy az alábbi úton élhet panasszal az illetékes Hatóságnál:

 • Nemzeti Adatvédelmi é Információszabadság Hatóság
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • +36-1-391-1400

Társaságunk tájékoztatja Önt, hogy adatkezelés jogellenessége esetén megilleti Önt a Bírósághoz fordulás joga is.

VI. ADATVÉDELMI INCIDENS

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Társaságunk tájékoztatja Önt, hogy amennyiben Társaságunk által jogellenes adatkezelést tapasztal, úgy az alábbi úton élhet panasszal az illetékes Hatóságnál:

 • Nemzeti Adatvédelmi é Információszabadság Hatóság
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • +36-1-391-1400

A Társaság 3/2018. (05.24.) szám alatti alapítói határozatában Dr. Varajti Artúr (telefonszám: +36 20 218 5343), mint adatkezelőt jelölte ki az érintettekkel kapcsolatos kapcsolattartásra.

Társaságunk tájékoztatja Önt, hogy adatkezelés jogellenessége esetén megilleti Önt a Bírósághoz fordulás joga is.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

VIII. KAPCSOLAT

Örömmel fogadjuk Adatvédelmi Nyilatkozatunkkal kapcsolatos kérdéseit, hozzászólásait és kéréseit, melyeket az alábbi címre várjuk:

 • ARTDENTIST KFT. (székhely: 1165 Budapest, Nógrácverőce út 31.)
 • E-mail: artdent@artdent.hu
 • Telefon: +36 30 519 7820